Opleiders en onderzoekers

  • Overzicht van lopende onderzoeken
  • Scholingsaanbod

Overzicht van lopende onderzoeken
Sinds 2020 zijn verschillende onderzoekers en een klankbordgroep NAH+ aan het NAH+ Kenniscentrum verbonden. Zij brachten bestaande onderzoeken op het gebied van NAH+ in kaart, werkten aan onderzoeksvoorstellen en aan een gezamenlijke onderzoeksagenda.

De onderzoeksagenda is belangrijk, omdat het duidelijk maakt welke kennisvragen er liggen voor de toekomstige periode, als het gaat om de zorg voor mensen met NAH+ en hun naasten. Het biedt de mogelijkheid aan de DEC’s en REC’s om in samenwerking met cliënten, naasten, kennisinstituten en andere stakeholders te werken aan de ontwikkeling van optimale zorg en kwaliteit van leven van mensen met NAH+.

In verschillende DEC’s en REC’s zijn expertisecentra of onderzoeksafdelingen ingericht. Zij hebben, vaak in samenwerking met kennisinstituten in de regio, onderzoeken lopen die zich richten op de zorg voor mensen met NAH+.

Voorbeelden van lopende onderzoeken binnen het doelgroepexpertisenetwerk NAH+:

Onderzoek Kwaliteit:
Dit onderzoek is gestart in 2019 waarbij een Data-analyse uit genie wordt toegepast om uiteindelijk een kwaliteitsraamwerk te ontwikkelen voor de zorg door NAH+ organisaties.

Onderzoek diagnostiek NAH+:
Er wordt onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van een instrument voor het juist kunnen vaststellen van de diagnose NAH+

Onderzoek naar methodiek Triple C:
Dit onderzoek is gericht op de werkzaamheid van de behandelmethodiek triple C in de context van de NAH++. Triple C is een visie en een methodiek voor de begeleiding en behandeling van mensen met een (verstandelijke) beperking, die daarnaast gedragsproblemen of psychische problemen hebben. De drie C’s van Triple-C staan voor Cliënt, Coach en Competentie. Coaches (begeleiders) ondersteunen cliënten door op basis van een onvoorwaardelijke ondersteuningsrelatie samen competenties op te bouwen. Doel van Triple-C is ‘het gewone leven ervaren’.

Momenteel worden binnen dit kennisnetwerk enkele lijnen van onderzoekvoorgesteld, waaronder de onderbouwing, de invoering en uitvoering en het effect van Triple-Cbinnen de zorgverlening aan de NAH++ doelgroep.

Literatuuronderzoek:
Binnen dit onderzoek vindt er een verkenning plaats van alle al bestaande artikelen met betrekking tot NAH+

Scholingsaanbod

Het is van belang dat medewerkers die cliënten vanuit de doelgroep NAH+ begeleiden beschikken over de volgende basiskennis (competentieprofiel NAH VGN, leidraadpersoonsgerichte zorg NAH):

  • De werking van het brein;
  • Oorzaken en vormen van hersenletsel;
  • De gevolgen van het hersenletsel en de betekenis daarvan voor het functioneren van de persoon met NAH+ en de impact op het sociale netwerk
  • De invloed van persoons-en omgevingsfactoren op het functioneren van het gedrag;
  • Ontwikkelingspsychologie, zodat de professional kan inschatten in welke fase het hersenletsel is ontstaan en welke gevolgen dit in de loop van het leven heeft;
  • Psychiatrie en/of verslavingsproblematiek en de interactie met NAH;
  • Omgaan met levend verlies in combinatie met beperkingen als gevolg van hersenletsel, ook bij het sociale netwerk.
  • Basisbeginselen van systemisch werken.

De organisaties die betrokken zijn bij de DEC’s en REC’s zorgen ervoor dat de medewerkers over deze basiskennis beschikken. Naast de basiskennis is specifiek kennis over de ‘plus’ van het NAH+ competentieprofiel nodig. Daarvoor wordt momenteel een scholingsprogramma door het expertisenetwerk ontwikkeld.

Het NAH plus Kennisnetwerk neemt deel in een initiatief vanuit de Hersenletselalliantie om het scholingsaanbod rondom NAH beter te stroomlijnen. Dit zal worden voortgezet en daarnaast wordt er in kaart gebracht wat de opleidingsbehoeften bij de Expertisecentra en de regionale zorgcentra is en wordt in kaart gebracht welk opleidingsaanbod vanuit MBO/HBO en Universiteiten al wordt geboden. Door de hiaten te signaleren kan in een volgende periode gericht onderwijs worden ontwikkeld.