Kennisagenda 2024-2027 bekend

Om mensen met NAH+ de hoog specialistische zorg te bieden die ze nodig hebben, is specifieke kennis, kunde en scholing nodig. Om focus aan te brengen in de kennisvragen die er zijn, heeft het NAH+ Kenniscentrum een nieuwe Kennisagenda voor de komende vier jaar samengesteld. Kitty Jurrius, coördinator van het NAH+ Kenniscentrum legt uit hoe de agenda helpt om prioriteiten te stellen en tegelijkertijd kansen te grijpen.

In de Kennisagenda staat wat de visie op onderzoek en samenwerking van het NAH + Kenniscentrum is, wat de kennisthema’s voor de komende jaren zijn en een overzicht van lopende onderzoeken. “Deze tweede Kennisagenda is een update van de vorige. We hebben met de werkgroep onderzoek gebrainstormd en gekeken of de vragen nog actueel zijn, of er nieuwe vraagstukken zijn bijgekomen en waar we staan in ons proces. Diana van Dijk, als onderzoeker aan ons netwerk verbonden, heeft literatuuronderzoek gedaan en ontzettend veel werk verzet. We hebben ook de klankbordgroep van naasten en patiënten om input gevraagd. Zij agenderen weer andere onderwerpen, zoals dagbesteding, cliëntenparticipatie en het informeren en betrekken van naasten.”

Kansen grijpen
De Kennisagenda bestaat uit vier thema’s die weer zijn onderverdeeld in subthema’s en deelvragen voor onderzoek, zo’n veertig in totaal. Is dat aantal niet wat ambitieus? “Dat heb ik al meer gehoord”, zegt Jurrius lachend. “Natuurlijk lukt het niet allemaal binnen die drie jaar en we kunnen het ook zeker niet alleen. De agenda is in feite een soort beslis-tool om focus aan te brengen en prioriteiten te stellen. Maar ook om kansen te grijpen. Als je de agenda hebt opgesteld, kun je prioriteiten stellen in welke onderzoeken je doet en vormgeeft”.

De hoofdthema’s van de Kennisagenda – die aansluiten bij de verschillende fasen en facetten van de zorg en de organisatie daarvan – verschillen niet van de vorige. “Doordat we vragen uit de vorige agenda beantwoord hebben, kunnen we weer nieuwe vragen stellen. Vergeleken met de vorige Kennisagenda hebben we bijvoorbeeld echt meters gemaakt met de diagnostiek. Eerst was er niets, nu is er een concept wegingsinstrument. We hebben samen met het kenniscentrum een onderzoeksvoorstel en subsidieaanvraag bij ZonMw ingediend zodat we een onderzoeker kunnen aanstellen die hier weer verder onderzoek op kan doen. Omgaan met moeilijk verstaanbaar gedrag blijft een thema waar mensen tegenaan lopen. Inmiddels kunnen we dat onderwerp al meer toespitsen op de praktijk. Drie jaar geleden maakten we een Kennisagenda terwijl we nauwelijks wisten hoe de Regionale Expertisecentra (REC’s) eruit zouden gaan zien. Nu gaat het al meer over de methoden waarmee we straks in de REC’s goede zorg kunnen verlenen.”

Samenwerking
De Kennisagenda speelt ook een rol in de samenwerking met andere partijen. Het NAH + Kenniscentrum participeert bijvoorbeeld actief in NetwerQ, het samenwerkingsverband van de laag volume, hoog complexe doelgroepen (LVHC). “Binnenkort leggen we alle verschillende onderzoekswensen bij elkaar om te kijken of we onderzoeksvragen kunnen bundelen of gezamenlijk onderzoeksaanvragen kunnen doen. Voor alle LVHC-doelgroepen, zoals mensen met de ziekte van Korsakov of Huntington, geldt dat de zorg complex is. Natuurlijk zit die complexiteit voor elke groep op andere gebieden, maar op een aantal onderwerpen is er overlap. Hoe organiseer je de zorg en de samenwerking tussen verschillende disciplines? Hoe pas je de Wet zorg en dwang op een verantwoorde manier toe?”
De samenwerking met andere LVHC-groepen heeft al een mooi resultaat opgeleverd. “We hebben net financiering gekregen voor een onderzoek naar de kwaliteit van leven van mensen met NAH+ of een langdurige bewustzijnsstoornis (ABS) in een residentiële setting. We kunnen daarmee een AIOTO (arts in opleiding tot onderzoeker) aanstellen die in mei begint. Heel goed voor de kennisontwikkeling in onze organisaties!”

De vier onderzoeksthema’s zijn:

  • Voorafgaand aan plaatsing een een NAH+ DEC of REC (preventie, diagnostiek)
  • Zorg en behandeling in DEC of REC
  • Impact van de zorg en behandeling
  • Lerende organisaties (innovatie, kwaliteit, ethische dilemma’s, scholing)

Meer weten over de Kennisagenda?

Heb je vragen of ideeën over de Kennisagenda of onderzoek naar NAH+? Neem dan contact op met Kitty Jurrius. Kitty.jurrius@radboudumc.nl

Lees hier de gehele Kennisagenda

Over Kitty Jurrius

Dr. Kitty Jurrius is projectleider van het onderzoeksprogramma Leven met niet-aangeboren hersenletsel aan Radboudumc. In deze functie richt zij zich op onderzoek en praktijkverbetering in de chronische zorg voor mensen met niet aangeboren hersenletsel en hun naasten. Ze is coördinator van het NAH+ kenniscentrum, dat samen met de doelgroepexpertisecentra en regionale expertisecentra de specialistische zorg voor mensen met hersenletsel in combinatie met psychische en lichamelijk problematiek vormgeeft. Onderzoek in samenspraak met de zorgpraktijk, invloed van cliënten in de zorg, en het versterken van participatie staan centraal in haar werk. Daarnaast is ze lector Klantenperspectief in ondersteuning en zorg bij Kenniscentrum Maatschappelijke Innovaties van Windesheim domein Flevoland.

 

Deel dit :