Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op onze (online) cursussen en bijeenkomsten van het Kenniscentrum NAH+.

Voor wie
De cursussen en online bijeenkomsten en themabijeenkomsten van het Kenniscentrum NAH+ zijn gericht op en toegankelijk voor de (zorg) professionals. Die werken met de doelgroep NAH+? Of die werkzaam zijn bij organisaties die onderdeel zijn van het zorglandschap NAH+ die werken met de doelgroep NAH+.

Aanmelden
Aanmelden via de website
Je meldt je aan voor een cursus of bijeenkomst via het aanmeldsysteem. Je ontvangt een mailing met je aanmelding en met informatie over de betaling, indien van toepassing.

Reservelijst
Als een cursus vol is, vermeld het Kenniscentrum NAH+ dat in de agenda. Inschrijven is dan niet meer mogelijk. Wel kun je aangeven dat je op de hoogte gehouden wilt worden. Kenniscentrum NAH+ benadert je zodra er een plek vrijkomt.

Kosten
Onlinebijeenkomsten en cursussen
De kosten voor deelname verschillen en staan per cursus vermeld. Kenniscentrum NAH+ hanteert verschillende tarieven voor verschillende doelgroepen om bijeenkomsten en cursussen voor iedereen toegankelijk te kunnen maken. De betalingen verlopen via iDEAL en je ontvangt een factuur. De betaling moet uiterlijk binnen 14 dagen na aanmelding en voor de start van de bijeenkomst of cursus binnen zijn.
Over betalingen die niet tijdig zijn verricht, kan het Kenniscentrum NAH+ rente in rekening brengen vanaf het verstrijken van de betalingsdatum tot de dag van ontvangst van het verschuldigde bedrag.
Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente. Kenniscentrum NAH+ heeft het recht om een vordering uit handen te geven als deze na meerdere aanmaningen nog niet is betaald. De bijkomende incassokosten zijn voor rekening van de cursist.

Gratis (online) bijeenkomsten en trainingen
Kenniscentrum NAH+ organiseert regelmatig bijeenkomsten die gratis kunnen worden bijgewoond. Voor het Kenniscentrum NAH+ is de organisatie niet kosteloos. Ook voor deze bijeenkomsten is aanmelden noodzakelijk. Mocht je verhinderd zijn dan ontvangt het Kenniscentrum NAH+ graag twee weken vooraf een afmelding zodat je plek aan een ander kan worden gegeven en er geen onnodige onkosten gemaakt worden. Wanneer de afmelding niet binnen dit termijn binnen is wordt er een no show in rekening gebracht.

Privacy
Aanmeldingen voor bijeenkomsten en cursussen verlopen via een aanmeldformulier. De gegevens die het Kenniscentrum NAH+ ontvangt worden alleen gebruikt voor het organiseren van de betreffende bijeenkomst(en) en eventueel het toesturen van extra informatie en het afhandelen van de betaling.
Persoonlijke informatie die je hoort en zelf deelt tijdens bijenkomsten worden niet buiten de groep gedeeld zonder toestemming.

Beeld en geluidsopnames
Het is belangrijk om elkaars privacy te respecteren en daarom mogen deelnemers geen foto’s of geluidsopnames maken zonder toestemming van de groep en organisatie. Kenniscentrum NAH+ maakt regelmatig foto’s van activiteiten. Deze kunnen alleen worden gebruikt in onze mediauitingen na schriftelijke toestemming. Wil je niet op de foto dan horen we het graag.

Certificaat
Deelnemers ontvangen een certificaat als zij alle bijeenkomsten van de cursus hebben gevolgd. Voor bijeenkomsten worden geen certificaten uitgereikt.

Annuleren

Door de deelnemer
-Tot 6 weken voor aanvang van de training is annulering kosteloos.
-Bij annulering van 6 tot 4 weken voor aanvang van de training wordt 50% van de deelnamekosten in rekening gebracht.
-Bij annulering korter dan 4 weken voor aanvang van de training, is betaling van de volledige kosten verplicht.
-Bij annulering korter dan 2 weken voor aanvang van een GRATIS training brengen wij no show kosten in rekening van € 250,–
Annuleren van de training kan via een mail naar info@kenniscentrumnahplus.nl

Door Kenniscentrum NAH+
Kenniscentrum NAH+ kan een cursus tot 2 weken voor aanvang annuleren, bijvoorbeeld bij onvoldoende inschrijvingen. Kan een cursus door overmacht, bijvoorbeeld door ziekte van de trainer of gezondheidsmaatregelen, niet doorgaan dan kan annulering op het laatste moment gebeuren of kan een bijeenkomst verplaatst worden. Bij annulering door het Kenniscentrum NAH+ ontvang je alleen het betaalde cursusgeld terug, ongeveer 3 weken na de annuleringsdatum.

Intellectueel eigendom
Alle rechten van intellectuele eigendom en soortgelijke rechten van de producten, bijeenkomsten en trainingen van Kenniscentrum NAH+, komen uitsluitend toe aan het Kenniscentrum NAH+ of aan licentiegevers of licentienemers van het Kenniscentrum NAH+. Het is deelnemers niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kenniscentrum NAH+, producten of diensten van het Kenniscentrum NAH+ geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen, te wijzigen, of na te maken.

Aansprakelijkheid
Kenniscentrum NAH+ is niet aansprakelijk voor enige vorm van directe of indirecte schade met betrekking tot de levering van haar producten en diensten. Mocht het Kenniscentrum NAH+ toch aansprakelijk worden gehouden voor schade aan personen of zaken, dan is die aansprakelijkheid
beperkt tot het bedrag dat onder de aansprakelijkheidsverzekering van het Kenniscentrum NAH+ in dat geval wordt uitgekeerd, te verminderen met eventueel het toepasselijke eigen risico, naar inhoud van deze aansprakelijkheidsverzekering.
Kenniscentrum NAH+ schakelt soms derden in. Kenniscentrum NAH+ is niet verantwoordelijk voor tekortkomingen of nalatigheid van derden, behalve als er sprake is van opzet of grove schuld van het Kenniscentrum NAH+.

Klachten
Als mensen onvrede ervaren nodigt het Kenniscentrum NAH+ hen uit dit zo spoedig mogelijk (schriftelijk of mondeling) te bespreken met de desbetreffende persoon of personen. Als dit niet leidt tot een
oplossing waarmee beide partijen tevreden zijn, kan bemiddeld worden door de leidinggevende die verbonden is aan het project of aan het programma. Klachten schorten de betalingsverplichting niet op.

Uitsluiting van deelname
Kenniscentrum NAH+ kan een deelnemer die zich bij herhaling niet aan de voorwaarden houdt, uitsluiten van verdere deelname aan het cursusaanbod. Hierover neemt het Kenniscentrum NAH+ altijd contact op met de deelnemer en/of de organisatie die hij vertegenwoordigt.

Vragen
Met vragen over de bijeenkomsten en cursussen kun je mailen naar info@kenniscentrumnahplus.nl