Het kenniscentrum biedt een duurzame kennisinfrastructuur voor de zorg voor mensen met complex niet-aangeboren hersenletsel, ook wel aangeduid met ‘NAH+’

Over het kenniscentrum

Het NAH + Kenniscentrum maakt deel uit van het Doelgroepexpertisenetwerk NAH+, samen met Doelgroepexpertisecentra (DEC’s) en Regionale expertisecentra (REC’s). Samen zetten zij zich in voor de inrichting van het zorglandschap waarin specialistische behandeling en zorg wordt geboden aan mensen met NAH+, in nauwe afstemming met hen en hun naasten.

Wat is NAH+?

Personen met NAH+ zijn mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) met multidomeinproblematiek. Dat betekent dat zij een combinatie hebben van zorgvragen op lichamelijk gebied, in gedrag, psychisch, psychiatrisch en/of op sociaal gebied. Daardoor hebben zij behoefte aan een specifieke omgeving, intensieve begeleiding en behandeling, veelal in een intramuraal verblijf. Het gaat dus om een doelgroep van mensen met een complex neuro-psychiatrisch beeld, met risicovol gedrag en (soms) ernstige gedragsproblematiek.

Het in 2020 gestarte Kenniscentrum NAH+ houdt zich bezig met het initiëren en coördineren van onderzoek, kennisontwikkeling en kennisoverdracht over deze doelgroep.

Kies welke informatie je zoekt:
Patiënten en hun naasten met NAH+
Zorgverleners en behandelaars
Opleiders en onderzoekers
Samenwerkingspartners